Eisenstein Filmography

This Filmography was based on the one found in James Goodwin, Eisenstein, Cinema, and History, 1993, University of Illinois Press, Urbana and Chicago, pp.237-41.

Strike [Stachka]; general release: April 28, 1925
Produced by Goskino and Moscow Proletkult
Director: Sergei Eisenstein
Script: Grigori Alexandrov, Sergei Eisenstein, Ilya Kravchunovsky, Valeri Pletnyov
Cinematography: Eduard Tisse
Camera Assistants: Vasili Khvavtov, Vladimir Popov
Art direction: Vasali Rakhals
Assistants to the director: Grigori Alexandrov, Ilya Kravchunovsky, Alexander Levshin
Cast:

Activist

Ivan Klyukvin

Member, strike committee

Alexander Antonov

Factory foreman

Grigori Alexandrov

Worker

Mikhail Gomorov

Police Spy

Maxim Strauch

Chief of Police

I. Ivanov

King of Thieves

Boris Yurtsev

Queen of Thieves

Judith Glizer

 

Battleship Potemkin [Bronenosets 'Potemkin']; general release: January 18, 1926
Produced by Goskino
Director: Sergei Eisenstein
Script: Nina Agadzhanova-Shutko and Sergei Eisenstein
Cinematography: Eduard Tisse
Camera Assistant: Vladimir Popov
Art Direction: Vasali Rakhals
Music: Edmund Miesel (for exhibition in Western Europe)
Assistants to the director: Grigori Alexandrov, Alexander Antonov, Mikhail Gomorov, Alexander Levshin, Maxim Strauch
Cast:

Vakulinchuk

Alexander Antonov

Chief Officer Gilyarovsky

Grigori Alexandrov

Petty Officer

Alexander Levshin

Captain Golikov

Vladimir Barsky

Sailor

Mikhail Gomorov

Sailor

I. Bobrov

Woman with the baby carriage on the Odessa steps

Beatrice Vitoldi

Woman with the pince-nez on the Odessa steps

N. Poltavtseva

Odessa citizen

Julia Eisenstein

 

October [Oktaybr]; general release:March 14, 1928
Produced by Sovkino
Direction and Script: Sergei Eisenstein and Grigori Alexandrov
Cinematography: Eduard Tisse
Camera Assistants: Vladimir Nilsen, Vladimir Popov
Art Direction: Vasili Kovrigin
Music: Edmund Miesel (for exhibition in Western Europe)
Assistants to the director: Mikhail Gomorov, Maxim Strauch, Ilya Trauberg
Cast:

Lenin

Vasili Nikandrov

Kerensky

Nikolai Popov

Minister

Boris Livanov

Minister

Lyaschenko

German soldier

Eduard Tisse

 

Old and New [Staroe i novoe]; general release: October 7, 1929
Produced by Sovkino
Direction and Script: Sergei Eisenstein and Grigori Alexandrov
Cinematography: Eduard Tisse
Camera Assistant: Vladimir Popov
Art Direction: Andrei Burov, Vasili Kovrigin, Vasili Rakhals
Assistants to the director: Mikhail Gomorov, Maxim Strauch
Cast:

Marfa

Marfa Lapkina

Her son

M. Ivanin

Secretary of the cooperative

Vasili Buzenkov

Peasant

Mikhail Gomorov

Tractor driver

Kostya Vasiliev

Priest

G. Matvei

The Kulak

Chukhmarev

 

Alexander Nevsky [Aleksandr Nevsky]; general release: December 1, 1938
Produced by Mosfilm
Director: Sergei Eisenstein
Script: Sergei Eisenstein and Pyotr Pavlenko
Cinematography: Eduard Tisse
Camera Assistants: A. Astafiev, N. Bolshakov, S. Uralov
Art direction and costumes: Konstantin Eliseyev, Iosif Shpinel, Nikolai Soloviev
Music: Sergei Prokofiev
Assistants to the director: Boris Ivanov, Nikolai Maslov, Dmitri Vasiliev
Cast:

Prince Alexander Nevsky

Nikolai Cherkasov

Vasili Buslai

Nikolai Okhlopkov

Gavrilo Oleksich

Andrei Abrikosov

Ignat, master armorer

Dmitri Orlov

Mother of Buslai

Varvara Massalitinova

Olga

Vera Ivasheva

Vasilisa

Anna Danilova

Governor of Pskov

Vasili Novikov

Domash Tverdislavich

Nikolai Arsky

Von Balk, Master of the Teuton Knights

Vladimir Yershov

Tverdilo, treasonous mayor of Pskov

Sergei Blinnikov

Ananias

Ivan Lagutin

Bishop

Lev Fenin

Monk in black robes

Naum Rogozhin

 

Ivan the Terrible [Ivan Grozny]
Part 1, produced by Alma-Ata Studio; general release: January 16, 1945
Part 2, produced by Mosfilm; general release: September 1, 1958
Direction and Script: Sergei Eisenstein
Cinematography: Eduard Tisse, Andrei Moskvin
Camera assistants: V. Dombrovsky, F. Soluyanov
Art direction and costumes: Iosif Shpinel, Leonida Naumova
Music: Sergei Prokofiev
Assistants to the director: Boris Sveshnikov, Lev Indenbom, Vera Kuznetsova, I. Bir, B. Bunayev
Cast:

Tsar Ivan IV

Nikolai Cherkasov

Anastasia, the tsarina

Ludmila Tselikovskaya

Malyuta Skuratov

Mikhail Zharov

Alexei Basmanov

Ambrosi Buchma

Fyodor Basmonov, his son

Mikhail Kuznetsov

Euphrosyne Staritsky, the tsar's aunt

Serafima Birman

Vladimir Staritsky, her son

Prince Andrei Kurbsky

Boyar Fyodor Kolychev, later Metropolitan Philip

Andrei Abrikosov

Metropolitan Pimen

Alexander Mgebrov

Peter Volynets, Pimen's Acolyte

Vladimir Balachov

Kaspar von Oldenbock, Livonian ambassador

S. Timoshenko

Nikola, a beggar simpleton

Vsevolod Pudovkin

The Archdeacon

Maxim Mikhailov

Ivan as a youth

Eric Pyriev

King Sigismund of Poland

Pavel Massalsky

A Polish gentlewoman

Anna Golshansky

Return to Eisenstein home